We hebben lang onze programma’s besproken: de grootste verschillen en de belangrijkste punten. Over de postjes is er maar even gepraat helemaal op het eind. Het is het enthousiasme van de VLD dat ons overtuigd heeft.” Aan het woord is Wilfried Van Raemdonck, voorzitter van PW, een progressieve bundeling van Groen!, sp.a en onafhankelijken. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 vormen PW en Open VLD samen de nieuwe Hoeilaartse meerderheid. Voor het eerst in 66 jaar zitten de christen-democraten van CD&V in de oppositie.

PW koos m.i. niet alleen omwille van het enthousiasme voor de liberalen. Open VLD profileert zich op nationaal vlak steeds meer als een open en naar buiten gerichte partij. Dat is vooral de verdienste van de progressieve vleugel binnen de Open VLD, maar evenzeer van bepaalde centrumfiguren. Ook op lokaal vlak moet de partij trouw blijven aan de slogan ‘Durven vernieuwen’, en dat kan perfect zonder het liberalisme of partijgenoten te verloochenen.

Waarom blijven vernieuwen?

Liberalen beroemen zich door de eeuwen heen op hun schikkelijkheid, verdraagzaamheid en pragmatisme. Dat wil zeggen dat als liberale partij Open VLD het niet begrepen heeft op geboden en dogma’s, en evenmin op ideologieën. Het woord ‘ideologie’ associëren we immers met onbuigzaamheid en rechtlijnigheid. Dergelijke houding kan vaak leiden tot verstarring, fundamentalisme, onverdraagzaamheid, onwetendheid en angst. Als vrijdenkers zijn we dan ook niet gehecht aan gevestigde belangen en structuren.

Een gemeentebestuur houdt zich dagelijks bezig met onderwerpen die iedere Hoeilander direct raken. Het is dan ook vanzelfsprekend dat inwoners maximale invloed hebben op alles wat er op lokaal vlak te gebeuren valt. Daarom acht ik het persoonlijk essentieel dat Open VLD Hoeilaart bij het uitschrijven van zijn verkiezingsprogramma voor oktober 2012 steeds vertrekt vanuit een bepaald progressief liberaal denkraam. Openheid en vertrouwen, goed bestuur en bewonersparticipatie, integratie en emancipatie moeten hierbij centraal staan.

Open VLD wil de mensen niet betuttelen, niet alleen op gebied van regelgeving, maar ook op gebied van waarden en normen. Wij kiezen voor gezelschap in plaats voor gemeenschap. De burger moet zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen, en zijn eigen stijl, eigen waarden en eigen relaties kunnen bepalen.

Als partij hebben wij de waarheid niet in pacht. Hoeilanders (ook de nieuwkomers) zijn creatief en vinden vaak zelf oplossingen voor kleine of grote maatschappelijke problemen. Als lokale overheid moeten wij dat stimuleren en belonen, maar ook de helpende hand reiken als dat eens niet lukt.

Jong en oud, man en vrouw, rijk en arm, hetero en homo, getrouwd en alleen, werknemer en zelfstandig ondernemer, expat en vluchteling: iedereen heeft het recht om serieus genomen te worden, ook op het vlak van gemeentelijke dienstverlening. Het college van burgemeester en schepenen is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad en gemeenteraad op zijn beurt aan de inwoners van Hoeilaart. Maar hoe regel je dat laatste?

Blijven inzetten op meer democratie

Verkiezingen om de zes jaar zijn onvoldoende. De adviesraden leveren zeer goed werk, maar zijn niet altijd een correcte afspiegeling van de Hoeilaartse bevolking. Open VLD moet daarom zoveel mogelijk de weg van de directe democratie bewandelen: correctieve referenda, jaarlijkse (online) enquêtes en wijkvergaderingen. Geen politieke consumptie, maar actief burgerschap. En waarom geen wijk- of buurtbudget voor erkende buurtcomités?

We vertrouwen op de eigen kracht van mensen, maar als gemeente moeten we ook zorgen voor de mensen die niet in hetzelfde tempo mee kunnen omwille van een handicap, fysieke beperking of chronische ziekte. Een sociaal liberaal beleid moet maatschappelijk isolement of achterstand bestrijden.

Ook taal kan een barrière vormen. Daarom is het belangrijk dat integratie van nieuwkomers begint bij het leren van de Nederlandse taal. Hierdoor geven we hen de mogelijkheid om meer te participeren en invloed uit te oefenen op het beleid. Het spreekt in een geëmancipeerde Hoeilaartse samenleving voor zich dat discriminatie en racisme actief bestreden moeten worden.

De eerste stappen van Open VLD Hoeilaart als beleidspartij waren in het begin wat onzeker. Hier en daar een beginnersfoutje. Maar globaal genomen heeft de huidige meerderheid goed werk geleverd. En belangrijker, ze heeft een mentaliteitswijziging met zich meegebracht. Daar mag het echter niet bij ophouden. Open VLD moet de ingeslagen weg verder bewandelen, en op vlak van beleidsvoering en communicatie durven experimenteren ongeacht de eventuele risico’s. Open VLD moet blijven vernieuwen in Hoeilaart. Laten we er samen de schouders onder zetten!

door David Joly
Jong Vld Hoeilaart


0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder