In het voorjaar werd een openbaar onderzoek gehouden over de gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Er werden meer dan 200 bezwaarschriften ontvangen. De wettelijke procedure voorziet dat de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) deze bezwaren behandelt en een advies geeft aan het Gemeentebestuur. Afhankelijk hiervan kan het ontwerp aangepast worden zodat met gegronde bezwaren rekening kan worden gehouden. Het is de Gemeenteraad die in september een definitieve beslissing neemt in dit dossier. De herziening houdt o.a. in dat potentiële woongebieden, de zgn. woonuitbreidingsgebieden (WUG), definitief worden omgezet naar groene open ruimte, grote woningen kunnen opgesplitst worden en er verdere verdichting in de kern en naar de stationsomgevingen komt. Op die manier houden we de gemeente groen en kunnen bijkomende woningen gebouwd worden waarbij best voorrang wordt gegeven aan mensen uit de gemeente die hier willen blijven wonen.

Categorieën: Nieuws